Portfolio > 2017

Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water
Oil on Canvas
18x24
2017
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water
Oil on Canvas
2017
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water
Oil on Canvas
18x24
2017
Karl Orion, Karl Paulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water
Oil on Board
9x11
2017
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, tree painting
Oil on Canvas
24 x 36
2017
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, tree painting
Oil on Canvas
20x36
2017
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, tree painting
Oil on Canvas
12 x 12
2017
Gemini
Oil on Canvas
24x36
2018
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, tree painting
Oil on Canvas
9x12
2017
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, flower painting
Oil on Canvas
5x7
2017
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, flower painting
Oil on Canvas
10x12
2017
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, tree painting
Oil on Canvas
9x12
2017