Portfolio > 2016

Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, tree painting
Oil on Canvas
36X48
2016
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, blue octopus, octopus painting
Oil on Canvas
28X36
2016
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, cloud painting
Oil on Canvas
12x18
2016
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, cloud painting
Acrylic on Paper
9x12
2016
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, flower painting
Oil on Canvas
9x12
2016
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, cloud painting
Oil on Canvas
9X12
2016
Karl Orion, Karl Poulson, painting, oil painting, Orion painting, painted pods, painted water, octopus, octopus painting
Oil on Canvas
28X36
2016